ul. Ludwinowska 49, 02-856 Warszawa – Ursynów       ul. Sikorskiego 92, 05-075 Warszawa-Wesoła

Rada rodziców

Rada Rodziców jest reprezentacją wszystkich rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola. 

Podstawowym celem Rady jest:

  • współdziałanie z przedszkolem w procesie wychowawczym, opiekuńczym i dydaktycznym;
  • zaangażowanie rodziców służące podnoszeniu jakości pracy przedszkola i zaspokajaniu potrzeb dzieci.

 

W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych. Rada wybiera ze swojego grona prezydium – przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Rada działa kolegialnie i dąży do podejmowanie uchwał drogą konsensusu. W posiedzeniu Rady biorą udział: dyrektor, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, członkowie Rady Rodziców, zainteresowani rodzice, oraz inne osoby w charakterze ekspertów. Zebrania rady zwoływane są dwa razy w roku, lub na wniosek dyrektora, przewodniczącego.
Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.